O Nama

Visoko, tipični bosanski gradić sa prigradskim naseljima i lijepim selima koja ga okružuju, poznato je od davnina. U istorijskom smislu posebno je zanimljivo razdoblje srednjeg vijeka i procvata stare bosanske države, od kad i postoje mnogi dokazi da je Visoko tada bilo krunidbeno i stono mjesto bosanskih vladara.

Visoko se nalazi u Sarajevsko-Zeničkoj kotlini, na ušću rijeke Fojnice u Bosnu, praktično u samom srcu Bosne i Hercegovine (43°59’20 sjeverne geografske širine i 18°10’41 istočne geografske dužine). Zahvaljujući tom povoljnom geografskom položaju, a i pored relativno male lovne površine i guste naseljenosti, Visočani su se od davnina bavili lovom kao razonodom i sportom. Pisani tragovi kazuju da je Lovačko društvo formirano 1920.-te godine, kad je okupljalo 55 članova iz Kaknja, Vareša, Ilijaša, Breze i Visokog, sa sjedištem u Visokom. Prvi predsjednik društva bio je Salih ef. Ahić, a funkciju sekretara obavljao je Pavle Andrašić. U arhivu Društva sačuvan je original dokumenta “Osnovna pravila Lovačkog društva u Visokom” iz 1926. godine, koji se osim u terminologiji ne razlikuje mnogo od današnjih normativnih akata ili statuta Društva.
Do omasovljenja i procvata Društva došlo je nakon završetka II svjetskog rata, mada je ono djelomično funkcioniralo i u toku rata. Lovačko društvo “Srndać” obnovilo je svoju aktivnost 20.maja 1946. godine i funkcioniralo je na nivou tadašnjeg Visočkog sreza. Prvi poslijeratni predsjednik bio je ing. Mulo Dlakić, a funkciju sekretara obavljao je Salem Handžić. Prva lovnoprivredna osnova za gazdovanje lovištem je izrađena 1969. godine od strane dipl.ing.vet. Ifeta Ahića. Iz tog perioda datira i članstvo Društva u Savezu lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine čiji je i danas član.

Posebno značajna godina u istoriji Društva je 1969. kad naše društvo dobija vlastite prostorije u centru grada, čime se dobijaju i optimalni uvjeti za rad Društva i okupljanje članova u klub-kafani. Nakon toga, visočki lovci grade lovačku kuću na Medeniku-selo Svinjarevo, koju osim lovaca rado posjećuju planinari, izviđači i drugi ljubitelji prirode. Kuća je u više navrata renovirana i proširena, a nažalost u proteklom ratu u BiH potpuno je uništena. Trenutno se vode aktivnosti na obnavljanju ove lovačke kuće. Društvo je napravilo i lovačku kuću u Vidovićima i Prhovu, popravilo kuću u Smršnici, a u završnoj fazi su radovi na kući na Brezoviku (Konđilo). Osim ovih objekata, lovci našeg društva su napravili i uredili više nadstrešnica, česmi i izvorišta vode. I u toku rata u BiH, društvo je bilo izuzetno aktivno, pokušavajući zaštiti divljač i objekte od ratnih stradanja. Svoj rad društvo intenzivira završetkom rata, radovima na lovačkom domu u Visokom, gdje je uređena klub-kafana i kancelarije a prizemlje zgrade koja je u vlasništvu Društva je komercijalno izdato što je poboljšalo i ekonomsku osnovu samog Društva.
Od 1946. do 1992. godine Društvo je brojalo između 250 i 350 članova, dok danas okuplja između 370 i 400 članova-lovaca organizovanih u šest sekcija: Kralupi, Gračanica, Poriječani, Moštre-1, Moštre-2 i Visoko. U Društvu su aktivni svi organi i komisije: upravni i nadzorni odbor, stručna služba, disciplinski tužilac i sud, komisija za ocjenu trofeja.

Funkciju Predsjednika Udruženja i Upravnog odbora ULD “SRNDAĆ 1920” obavlja gdin. Dževahid Dedić potpredsjednik je gdin. Adis Hajlovac,  članovi UO su još i gospoda Adnan Kaljun, Aid Kvakić, Huso Ahmić, Sabin Murtić, Arnes Džanan, Osman Porča i Emir Halilbegović.

Predsjednik Skupštine Udruženja je gosp. Jasmin Dlakić, predsjednik Nadzornog odbora je gosp. Kenan Dlakić, predsjednik Disciplinskog suda je gosp. Šemsudin Zerdo, tužioc udruženja je gosp. Edin Bekrić a upravnik lovišta je gosp. Seid Rožajac dipl. ing. šum.

Tokom proteklih 100 godina, od osnivanja Lovačkog društva do danas, promijenilo se bezbroj generacija lovaca ali su svi oni ostavili trajan pečat u razvoju Društva i lovnog sporta uopće. Bavljenje lovom u našim krajevima je gotovo u pravilu vezano za porodičnu tradiciju, a ljubav prema lovu se prenosila s generacije na generaciju. I u ovo današnje vrijeme, što nas posebno raduje, sve veći broj mlađih ljudi se interesuje za naše aktivnosti i sam lov pa možemo biti sigurni u budućnost našeg udruženja lovaca.

 

DOBAR POGLED!!!

  • Aktuelnosti